facebook

facebook2

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 เมษายน 2564 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ขรี ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ขรี ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564 ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลแม่ขรี

ประกาศข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายไตรมาศ ประจำไตรมาศที่ 1 (ตุลาคม- ธันวาคม) 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564

555c6b22a70e58b3607493b6cd8c7018

3362