facebook

facebook2

ข่าวกิจกรรม

5 พ.ค.64 ทต.แม่ขรีจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ขรีสมัยแรก โดยการประชุมสภา ทต.แม่ขรี ในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการคัดเลือกประธานสภา และรองประธานสภา ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ นายเดชา แกล้วทนงค์ ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาฯ 2.นายแหลม  ชุมทอง ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี  

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศอำเภอตะโหมด ขอความร่วมมืองดการออกจากเคหสถาน หรือ สถานที่พำนัก และงดเข้าพื้นที่เสี่ยง ชุมชนธงชัย หมู่ 1 เทศบาลตำบลแม่ขรี

ประกาศข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสายทับธนะ4 (2)

555c6b22a70e58b3607493b6cd8c7018

3362