LPA ประชุมคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารเพื่อรับการประเมิน

9

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี มอบหมายให้ นายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร เพื่อรับการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2567 โดยมีปลัดเทศบาล พร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน