ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาภายในเขตเทศบาล ชุมชนตลาดสด ชุมชนทุ่งไทรงาม เทศบาลตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

140

ประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาชุมชนตลาดสดชุมชนทุ่งไทรงาม

แบ่งปัน