รายงานผลตามแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562