ประกาศปรับปรุงระบบรับชำระค่าน้ำประปา ทำให้ในขณะนี้ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งให้ประชาชนทราบอีกครั้ง

197

แบ่งปัน