ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนสิงหาคม จากวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เปลี่ยนเป็นวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ขรี

169

เบี้ยสูงอายุ แก้ไข2

แบ่งปัน