ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563

206

ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563

แบ่งปัน