แจังราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะฯ (ข้างบ้าน อ.กุศล,ถนนแม่ขรีโล๊ะจังกระ-ถนนสมพรอุทิศ ๑) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและค่าเช่าเครื่องจักร

244

3

แบ่งปัน