ประกวดราคาซื้อโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.ถนนทับธนะ ๒ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและเช่าเครื่องจักรในโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนทับธนะ ๒ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (แบบรับฟังคำวิจารณ์)

253

2

แบ่งปัน