โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนอาจอุทิศ๒ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและเช่าเครื่องจักรในโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนอุทิศ ๒ จำนวน ๑

230

08011201

แบ่งปัน