แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนทับธนะ2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและค่าเช่าเครื่องจักร

229

ถนนทับธนะ-2

แบ่งปัน