ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567

25

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567

แบ่งปัน