ประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

71

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลแม่ขรี นำโดย นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี มอบหมายให้ นายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นประธาน ประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ขรี ประกอบด้วย นายสำราญ สุบรรณวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี ผศ.ดร.อุทิศ สังขรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี ผศ.ดร.สมมารถ ขำเกลี้ยง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี พร้อม ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงาน เข้าประชุมเพื่อติดตามผลการรวบรวมข้อมูลการประเมินตามตัวชี้วัดที่กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน