บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ห้วยทับจาก ถนนสุดสมบูรณ์

42

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่ขรี นำโดยนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ พัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณหัวสะพานห้วยทับจากถนนสุดสมบูรณ์ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่ขรีร่วมกับกองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ โดยดำเนินการ ตัดหญ้า กวาดขยะ ขุดปรับหน้าดิน ฉีดล้างถนน โดยมีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี นายสำราญ สุบรรณวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี ผศ.ดร.อุทิศ สังขรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี ผศ.ดร.สมมารถ ขำเกลี้ยง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี พร้อม ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ขรี ลงพื้นที่พัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณหัวสะพานห้วยทับจากถนนสุดสมบูรณ์

แบ่งปัน