ประชุมปรึกษาหารือการปฏิบัติราชการด้านการเงินการคลัง

33

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลแม่ขรี นำโดยนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี มอบหมายให้ นายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นประธานในการ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อปรึกษาหารือการปฏิบัติราชการด้านการเงินการคลัง โดยมีคณะผู้บริหาร ผศ.ดร.อุทิศ สังขรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี พร้อม ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่ขรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน