การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี

40

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน