ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ฐานรากแผ่) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี เทศบาลตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง

90
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ฐานรากแผ่) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี เทศบาลตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง
แบ่งปัน