ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคลองชลประทาน จากสายประดิษฐ์อุทิศ ถึงสายทางเข้าโรงเรียนบ้านแม่ขรีฯ ชุนชนออกห้าง ตำบลแม่ขรี

30

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคลองชลประทาน
จากสายประดิษฐ์อุทิศ ถึงสายทางเข้าโรงเรียนบ้านแม่ขรีฯ ชุนชนออกห้าง ตำบลแม่ขรี

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคลองชลประทาน

แบ่งปัน