ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

62

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

แบ่งปัน