เทศบาลตำบลแม่ขรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์

65

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่ขรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์ โดยมีนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นประธาน โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ขรี ประกอบด้วย นายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี ผศ.ดร.อุทิศ สังขรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ทองปี้ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ขรี เข้าประชุมปรึกษาหารือและติดตามการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมทับธนะ 2 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน