ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี สมัยสามัญ สมัยที่3ประจำปีพ.ศ.2565

59

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลแม่ขรี ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน