เทศบาลตำบลแม่ขรี ยินดีต้อนรับ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

75

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลแม่ขรี ยินดีต้อนรับ นายสาธิต รักเกตุ ซึ่งโอนมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเทศบาลตำบลแม่ขรี พร้อมคณะเดินทางจากเทศบาลตำบลดอนประดู่ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ขรีนำโดย นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี นายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี นายสำราญ สุบรรณวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี ผศ.ดร.อุทิศ สังขรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี ผศ.ดร.สมมารถ ขำเกลี้ยง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี พร้อมด้วยนายวัชรินทร์ ทองปี้ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ขรี ร่วมยินดีต้อนรับ ณ ห้องประชุมทับธนะ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี

 

 

แบ่งปัน