การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ฐานรากแผ่)

202

img_t220803134933_n1

แบ่งปัน