เทศบาลตำบลแม่ขรี จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

109

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลแม่ขรี จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายสำราญ สุบรรณวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางธนพร เปศรียะโร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี ได้พบปะกับผู้สูงอายุ ให้ข้อคิดในมุมมองต่างๆแก่ผู้สูงอายุ เกี่ยวกับการปรับตัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งผู้สูงอายุได้รับความรู้และความสนุกสนานจากวิทยากรมากความสามารถ โดย ดร.เรืองฤทธิ์ สุวรรณรัตน์ ที่ได้มาให้ความรู้ในหัวข้อ กิจกรรมเสริมสร้างพลังใจผู้สูงวัยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) โดยวิทยากรได้บรรยายหัวข้อที่ 1 กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์และนำกิจกรรมสันทนาการ บรรยายหัวข้อที่ 2 ให้ความรู้การอยู่ร่วมกันภายใต้ผู้สูงอายุและครอบครัว บรรยายหัวข้อที่ 3 ให้ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตนในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 ที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุมทับธนะ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี

 

แบ่งปัน