เทศบาลตำบลแม่ขรี ประชุมการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

70

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลแม่ขรี ประชุมการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี มอบหมายให้ นายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นประธาน โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ขรี เข้าประชุม ณ ห้องประชุมทับธนะ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน