เทศบาลตำบลแม่ขรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์

188

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลแม่ขรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์ โดยมีนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นประธาน โดยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ขรี,ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล,ผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ขรี เข้าประชุมปรึกษาหารือและติดตามการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมทับธนะ 2 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน