โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาภายในเขตเทศบาล ชุมชนตลาดสดฯ

57

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลแม่ขรีนำโดยนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ขรี ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลฯและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ขรี ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินการวางแนวท่อเมนประปา การก่อสร้างโครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาภายในเขตเทศบาล ชุมชนตลาดสดชุมชนทุ่งไทรงาม เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดและมีคุณภาพมากขึ้น

 

แบ่งปัน