คณะกรรมการตรวจรับโครงการขยายเขตการวางท่อเมนประปาภายในเขตเทศบาลฯ

31

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการตรวจรับโครงการขยายเขตการวางท่อเมนประปาภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ขรีชุมชนอนามัยชุมชนธงชัย โดยใช้งบประมาณ 3,999,000 บาท โดยคณะผู้บริหารได้ดำเนินการตรวจงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ โดยน้ำประปาจะต้องไหลแรงขึ้น มีความสะอาดมากขึ้น

แบ่งปัน