โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูห้วยแม่ขรีบริเวณถนนอนุกูล วันที่4

23

วันที่ 17 มิ.ย. 65 เทศบาลตำบลแม่ขรีโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่ขรีร่วมกับกองช่างเทศบาลตำบลแม่ขรี ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชปรับภูมิทัศน์ห้วยแม่ขรี บริเวณถนนอนุกูล ตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูห้วยแม่ขรีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี มอบหมายให้ นายสำราญ สุบรรณวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี พร้อมด้วย นางอัญชลี เพียสุระ รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่ขรี ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานปรับภูมิทัศน์ห้วยแม่ขรี

แบ่งปัน