โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูห้วยแม่ขรีบริเวณถนนอนุกูล วันที่ 3

36

วันที่ 16 มิ.ย. 65 เทศบาลตำบลแม่ขรีโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่ขรีร่วมกับกองช่างเทศบาลตำบลแม่ขรี ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชปรับภูมิทัศน์ห้วยแม่ขรี บริเวณถนนอนุกูล ตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูห้วยแม่ขรีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี มอบหมายให้ นางอัญชลี เพียสุระ รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่ขรี พร้อมด้วย นายสันติ กาญจนมิตร ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลแม่ขรี ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานปรับภูมิทัศน์ห้วยแม่ขรี

แบ่งปัน