สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)

44

สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ในรูปแบบอินโฟกราฟิก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และภารกิจของศูนย์ฯ ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ฯ ให้ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

แบ่งปัน