โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

82

20 พ.ค. 65 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่ขรี จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ขรี โดยนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี มอบหมายให้ นายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี พร้อมด้วย นายสำราญ สุบรรณวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี พร้อมรองปลัดเทศบาล,ผู้อำนวยกองและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่ขรี ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับพ่อค้าแม่ค้าบริเวณตลาดโต้รุ่ง

แบ่งปัน