ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

224

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

แบ่งปัน