การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

49

ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลแม่ขรีขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟัง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ในวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี (ทับธนะ 1)

แบ่งปัน