ทต.แม่ขรี ยินดีต้อนรับพนักงานฯใหม่ 3 ท่าน

50

2 พ.ค. 65 เทศบาลตำบลแม่ขรี ยินดีต้อนรับพนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี ใหม่ 3 ท่าน

ดังนี้ 1.นายไกรสิทธิ์ ไพชํานาญ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

2.นางสาวกาญจนพร กาฬมณี

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

3.นายณัฐวุฒิ อรุณรังสี

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ณ ห้องประชุมทับธนะ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน