ทต.แม่ขรีประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

26

วันที่ 29 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลแม่ขรี ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 และเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ขรี (ห้องทับธนะ 1)

 

แบ่งปัน