มอบ ATK จำนวน 1,000 ชุด

27

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ขรี มอบชุดตรวจ ATK ฟรี จำนวน 1,000 ชุด ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ขรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่พนักงาน โดยนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี พร้อมคณะผู้บริหาร ,หัวหน้าส่วนราชการ,สมาชิกสภาเทศบาลฯและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ขรี คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับชุดตรวจ ATK ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี

 

แบ่งปัน