ประชุมการก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้น รร.อนุบาลเทศบาลฯ

41

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้รับจ้าง เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี งบประมาณเงินอุดหนุน 9,845,000 บาท

แบ่งปัน