โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565

151

วันที่ 22 เมษายน 2565 นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอน “จินตคณิต” หลักสูตร Brain Training ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี ณ ห้องประชุมทับธนะ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี โดยวิทยากร Brain Training จินตคณิต โดย นายธนวัฒน์ ยอมิน และนายอรุณ นายหนู ดำเนินการอบรมเนื้อหาการฝึกปฏิบัติการใช้สัญลักษณ์นิ้วมือแทนค่าตัวเลขและอบรมเนื้อหาการฝึกปฏิบัติการใช้ลูกคิดเบื้องต้น เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรจินตคณิต สามารถนํามาประยุกต์ใช้และพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้น

 

แบ่งปัน