ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

96

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ขยายเวลาการชำระภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แบ่งปัน