การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565

81

ประชาสัมพันธ์
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลังเทศบาลตำบลแม่ขรี
โทร. 074-695326 ต่อ 613

แบ่งปัน