ทต.แม่ขรี ประชุมติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

70

วันที่ 21 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลแม่ขรี ประชุมติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมทับธนะ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน