ข้อมูลเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี จำนวน 1 แห่ง

104

100012300074

แบ่งปัน