ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาภายในเขตเทศบาล ชุมชนตลาดสด ชุมชนทุ่งไทรงาม เทศบาลตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง

397

เปิดเผยราคาโครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาชุมชนตลาดสดชุมชนทุ่งไทรงาม

แบ่งปัน