เปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี

138

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง เปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการก่อ

แบ่งปัน