เทศบาลตำบลแม่ขรีฉีดล้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลฯ(ศูนย์ CI)

202

13 ม.ค. 65 นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี มอบหมายให้นายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี และนายวัชรินทร์ ทองปี้ ปลัดเทศบาล ลงพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บกวาดทำความสะอาดฉีดล้างอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนอนุบาลฯ (ศูนย์ CI) เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของโรงเรียนและเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองอีกด้วย

แบ่งปัน