ทต.แม่ขรี จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุฯประจำเดือน มกราคม 2565

26

10 ม.ค. 65 เทศบาลตำบลแม่ขรีโดยงานพัฒนาชุมชนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯและกองการประปาฯบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ วัดแม่ขรีประชาราม หากนอกเหนือจากเวลาข้างต้นให้ท่านมารับได้ที่ อาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ขรี โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ขรี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาลฯ,เจ้าหน้าที่กองการประปาและเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลแม่ขรีได้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนอย่างเป็นกันเอง

แบ่งปัน