ทต.แม่ขรี กำหนดจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุฯ ในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

20

ทต.แม่ขรี กำหนดจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุฯ ในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

ณ วัดแม่ขรีประชาราม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนถึง 12.00 น.

**หากท่านมารับนอกเวลาดังกล่าว ให้มารับได้ที่อาคารผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลแม่ขรี ในวันและเวลาราชการ

**มีบริการ “ประปาเคลื่อนที่” เพื่อรับชำระค่าน้ำประปาให้แก่ประชาชน

**ให้ประชาชนที่มารับเบี้ยยังชีพฯ สวมหน้ากากอนามัยทุกคน

แบ่งปัน