ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ถนนเลียบคลองชลประทาน จากสายประดิษฐ์อุทิศ ถึงสายทางเข้าโรงเรียนบ้านแม่ขรีฯจำนวน 1 สาย

502

ประกาศ ทต.แม่ขรี เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศ ทต.แม่ขรี เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางถนนเลียบคลองชลประทาน จากสายประดิษฐ์อุทิศ ถึงสายทางเข้าโรงเรียนบ้านแม่ขรีฯจำนวน 1 สาย

แบ่งปัน