ประชุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(ตลาดโต้รุ่งแม่ขรี)

38

23 ธ.ค. 64 นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี มอบหมายให้ นายสำราญ สุบรรณวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นประธานในการประชุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ครั้งที่ 1/2565 (ตลาดโต้รุ่งแม่ขรี) เพื่อให้เจ้าของบ้านและผู้จำหน่ายสินค้ารับทราบรายละเอียดบันทึกข้อตกลงและการขอรับใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตลอดจนปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ ณ ห้องประชุมทับธนะ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน